Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki wydanie decyzji środowiskowej
Treść Tychy, dnia 2 marca 2009 r. IKR.UP-7624-01/09 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA TYCHY o wydaniu decyzji Na podstawie art. 74 ust.3 stawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 2 marca 2009r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa połączenia ul. Żwakowskiej z ul. Glińczańską i Borową w Tychach: Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 (VIIIp. pokój 803). Niniejsza decyzja zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy : bip.umtychy.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Miasta Tychy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
Data rozpoczęcia obowiązywania 2009-03-20
Data zakończenia obowiązywania 2009-04-03
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęPiotrowska Urszula
    Powrót