Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
grudzień 2021
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania orazo wystąpieniu do organów o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsiewzięcia z dnia 21 grudnia 2021r. znak: RKO.6220.30.2021.AŻP - „Rozbudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 350 DN 1,6 MPa zlokalizowanego w Tychach w rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Wilczą na działkach nr 400/19, 1195/26, 273/19, 723/84 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa ulicy Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej w Tychach”

2

Obwieszczenie o wszęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 21 grudnia 2021r. znak  RKO.6220.28.2021.AŻP - „Posadowienie i uruchomienie trzech zbiorników na olej hydrauliczny na terenie Spółki w Mikołowie ul. Reymonta 17”

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz obwieszczenie o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsiewzięcia z dnia 21 grudnia 2021 r. znak: RKO.6220.33.2021.AŻP - „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play, numer TYC0016F"

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 20 grudnia 2021r znak: RKO.6220.25.2021.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Wykonanie dwóch urządzeń wodnych - ujęć wód podziemnych z utworu karbonu górnego (studni S4 i S5) dIa Tektura Opakowania Papier S.A. w Tychach przy Katowickiej 182, działki ewid. Nr 192/37 i 229/37 obręb 0001 Tychy”

5

Obwieszczenie Prezydenyta Miasta Tychy z dnia 13 grudnia 2021 r. znak: RKO.6220.24.2021.AŻP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Wykonanie trzech urządzeń wodnych - ujęć wód podziemnych z utworów karbonu górnego (studni AB-1, AB-2 i AB-3) dla RPWiK Tychy S.A. w Tychach przy al. Bielskiej, działka ewidencyjna numer 4781/58”

6

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa z 9 grudnia 2021r. znak: RKO.6220.26.2020.AŻP.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań z dnia 2 grudnia 2021r. znak: RKO.6220.32.2021.AŻP - „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w TAURON Ciepło sp. z o. o. Zakład Wytwarzania Tychy”

Powrót