Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (GKO.KJ.114/10)
Treść Tychy, dnia 25 października 2010r. GKO.KJ.7624 – 114/10 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Tychy Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz.1227 z późniejszymi zmianami) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach, etap I i II”. Wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta Tychy. W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 20 stron postępowania w związku z tym stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Wydziale Komunalnym Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy (VIII p. pokój 803) w godzinach od 800- 1500. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 14 dni przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy www.umtychy.pl - zamierzenia władzy – środowisko - decyzje środowiskowe, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49 oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
Data rozpoczęcia obowiązywania 2010-10-26
Data zakończenia obowiązywania 2010-11-09
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęKatarzyna Jędrysik
Data wytworzenia informacji2010-10-26
    Powrót