Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa (GKO.7624-44/10)
Treść Tychy, dnia 21 października 2010 r. GKO.UP.7624-44/10 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Tychy Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz.1227 z późn. zm.), informuję o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach ”. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Arkadiusza Palka – pełnomocnika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. Na podstawie art. 34 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. nr 130, poz.1450, z późniejszymi zmianami). Uwagi lub wnioski złożone po upływie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, pozostawia się bez rozpatrzenia. Na podstawie art. 33 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o: - wniosku - raporcie o oddziaływaniu na środowisko , zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta TYCHY Al. Niepodległości 49. Wykaz jest dostępny na stronie internetowej www.umtychy.pl – zamierzenia władzy - środowisko – decyzje środowiskowe. Ponadto w dniach od 21 października 2010 r. do 11 listopada 2010 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49 (pokój 803, tel. 032/776-38-03). Jednocześnie na podstawie art. 49 oraz art. 10 §.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), informuję o wznowieniu ww. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta TYCHY www.umtychy.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49 oraz w miejscu realizacji inwestycji.
Data rozpoczęcia obowiązywania 2010-10-21
Data zakończenia obowiązywania 2010-11-11
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęKatarzyna Jędrysik
Data wytworzenia informacji2010-10-21
    Powrót