Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki Obwieszczenie o wydaniu decyzji (GKO.AŻP.7624-32/10)
Treść Tychy, dnia 7 października 2010r. GKO.AŻP. 7624-32/10 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Tychy Zgodnie z treścią art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227– z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 – z późn. zm.) informuję, że 5 października 2010 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Tychy, znak: GKO.AŻP.7624-32/10 wyłączająca z udostępnienia publicznego danych i informacji zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej „PRO – CARS” w Tychach przy ul. Podleskiej” Inwestor – PRO – CARS Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Tychach przy ul. Podleskiej 16 Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49 w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (VIII. p. pokój 803) od poniedziałku do piątku w godz. od 800 - 1500, w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Data rozpoczęcia obowiązywania 2010-10-07
Data zakończenia obowiązywania 2010-10-21
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęKatarzyna Jędrysik
Data wytworzenia informacji2010-10-07
    Powrót