Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki Obwieszczenie o wydaniu postanowienia (GKO.7624-44/10)
Treść Tychy, dnia 5 października 2010r. GKO.UP.7624-44/10 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) informuję, iż zostało wydane postanowienie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 października 2010 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 października 2010 r. zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach”. Z treścią postanowień można zapoznać się w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 (VIII p. pokój 803) w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy: bip.umtychy.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Data rozpoczęcia obowiązywania 2010-10-07
Data zakończenia obowiązywania 2010-10-14
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęKatarzyna Jędrysik
Data wytworzenia informacji2010-10-07
    Powrót