Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki wszczęcie postępowania
Treść IKR.UP.7624-09/08 Tychy, dnia 25 lutego 2008 r. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA TYCHY o wszczęciu postępowania administracyjnego Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98 poz.1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami ) o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 6 lutego 2008 r. na wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Żorskiej w Tychach na odcinku od al. Bielskiej i ulicy Legionów Polskich do torów PKP w Tychach. Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. u. nr 129 poz.902 z 2006 r. z późniejszymi zmianami), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 K.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania . Zgodnie z art. 48 ust. 2 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Na podstawie art. 41 K.p.a. strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczanie pism pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miasta Tychy WWW.umtychy.pl – infrastruktura-decyzje środowiskowe oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49.
Data rozpoczęcia obowiązywania 2008-02-26
Data zakończenia obowiązywania 2008-03-18
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęPiotrowska Urszula
    Powrót