Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki rozpoczęcie procedury z udziałem społeczeństwa
Treść IKR.UP.7624-19/07/08 Tychy, dnia 22.02.2008r. OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Tychy Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1. i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. u. nr 129 z 2006 r. poz. 902 z późniejszymi zmianami, informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie obiektu 8 – montażu (etap III) i budowie przybudówki na terenie Fiat Auto Poland S.A. w Tychach.” Postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora - Fiat Auto Poland S.A. 43- 300 Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 141 Na podstawie art. 53 POŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko . Udział ten zgodnie z przepisem art.31 POŚ przysługuje „każdemu”. Ponadto w dniach od 27.02.2007do 19 marca 2008 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49 (pokój 803) tel. 032/776-3803). Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy : www.umtychy.pl.- infrastruktura – decyzje środowiskowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy, Aleja Niepodległości nr 49.
Data rozpoczęcia obowiązywania 2008-02-25
Data zakończenia obowiązywania 2008-03-17
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęPiotrowska Urszula
    Powrót