Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
Treść projektu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: § 1 Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy na czas oznaczony do 3 lat zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki
  • Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2011 r. [ Pobierz | Pokaż ] (224,4 kB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęKwaśniewicz Anna
Data wytworzenia informacji2011-03-11
    Powrót