Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej przy ul. Bratków w Tychach, oznaczonej jako działki nr 1492/106 i 1999/106.
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.03.2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.03.2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
6 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przedmiotów działania komisji stałych Rady Miasta Tychy
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/515/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjecia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Prezydenta Miasta Tychy w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Działalności Gospodarczej (...)
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXXVIII/788/14 Rady Miasta Tychy z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagosp
12 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu przy ul Serdecznej z autopoprawką.
Powrót