Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia .... lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Orzeszkowej.
2 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Budowlanych 69/D
3 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/515/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania.
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.02.2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.02.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/550/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.02.2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Anna”
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie ………………zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Miasta Tychy – Panem Jakubem Chełstowskim
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie podjęcia prac projektowych związanych z ustaleniem przebiegu obwodnicy Miasta Tychy w ciągu Drogi Krajowej nr 44
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
11 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.02.2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
Powrót