Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
3 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy.
4 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy.
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania Tyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji w 2014 r.
7 Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy.
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.10.2014r. w spr. zmiany uchwały XXVI/569/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2013 w spr. zaciągn. kredytu z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy w BOŚ S.A. na real. zad. "Mediateka XXI w. w Tychach..."
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.10.2014r. w spr. zmiany uchwały XXXVIII/771/14 Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014 w spr. zaciągn. pożycz. z Narod. Fund. Ochrony Środ. i Gosp. Wod. na real. zad. pn. "Modernizacja syst. oświetlenia ulicznego...
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/777/14 Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014 w spr. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/768/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
14 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach
15 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K B na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
16 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J S na działalność dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Tychach
17 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach w zakresie realizacji remontów oraz inwestycji w roku 2013
18 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rozwiązania Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej
19 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Fredry.
Powrót