Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
2 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 06 lutego 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości, oznaczonych jako działki: nr 2415/83 o powierzchni 0,4939 ha, nr 2457/83 o powierzchni 0,7027 ha, nr 2454/83
3 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Al. Jana Pawła II, Al. Bielskiej i linii kolejowej w Tycach
4 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”
5 UCHWAŁA RADY MIASTA TYCHY w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasta Tychy nieruchomości należącej do Agencji Nieruchomości Rolnych
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014r. w spr. zmiany uchwały 0150/XXXIII/738/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2009 w spr. zaciągnięcia w 2010r. pożyczki inwest. z WFOŚiGW w K-cach na rel. zad. inwest. pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014r. w sprawie zmiany uchwały 0150/XXVI/570/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r. w spr. zaciągn. w latach 2008-2009 kredytu komercyjnego na realiz. zad. inwest. pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014r. w spr. zmiany uchwały XV/304/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26.01.2012r. w spr. zaciągn. pożycz. w ramach Inicjatywy JESSICA w BOŚ S.A. na real. zad. pn "Rewital. Pl. Baczyńskiego-Pasaż Kultur."Andromeda"
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014r. w spr. zmiany uchwały IV/36/11 Rady Miasta Tychy z dn. 27.01.2011 w spr. zaciągn. pożyczki z Narod. Fund. Ochr. Środow. i Gosp. Wodnej w Wa-wie na real. zad. inwest. pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na real. zad. inwest. pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach"
14 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014r. w spr. zmiany uchwały XXV/550/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17.12.2012 w spr. zaciągn. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Katowicach
Powrót