Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Nałkowskiej
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
3 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
4 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach.
5 projekt uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tychy na rok 2013-2017.
6 projekt uchwały w sparwie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie miasta Tychy
7 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Edukacji.
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.06.2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.06.2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
10 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości przy ul. Nowej w Tychach
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
Powrót