Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2 Projekt Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3 Projekt Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy
4 Projekt Uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/545/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2013 r.
6 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21.03.2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21.03.2013r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy
9 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa
10 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Starokościelnej
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E G na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
12 Projekt uchwały w sprawie realizacji projektów z EFS w latach 2014-2015
Powrót