Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego
2 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.10.2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.10.2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
5 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY w sprawie zmiany Uchwały NR Nr 0150/VIII/206/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie komple
6 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach
7 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (...)
8 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (...)
9 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (...)
10 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (...)
11 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (...)
12 Projekt uchwały w sprawie rozwiązania "Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej".
13 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.
14 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.
15 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Zdzisława Barszewicza na działalność Prezydenta Miasta Tychy.
16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Prezydenta Miasta Tychy w zakresie zadań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji miejskich.
17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/623/13 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów (...)
18 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ulicy Wojska Polskiego 8
19 projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
Powrót