Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/397/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości grunto
2 projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2013.
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/381/12
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego „Mały Lasek” położonego w rejonie osiedla „Z-1” przy ul. Sikorskiego w Tychach
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.08.2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.08.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę J Z do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XVI/342/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwa
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/442/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przek
12 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Einsteina 3
13 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Edukacji 42
14 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (autopoprawka)
15 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXIV/644/05 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy ( z późniejszymi zmianami ).
Powrót