Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/210/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/102/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.06.2012 r. w sprawie określ. zakresu i formy infor. o przebiegu wykon. budżetu za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finans. oraz infor. o przebiegu wykon. planów fin.samorządowych inst. kultury
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/304/12 z 26.01.2012r. w sprawie zaciąg. pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA na real. zadania pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda”
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040
8 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do realizacji programu „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających ławników Sądu Okręgowego w Katowicach.
10 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2012 r.
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Prezydenta Miasta Tychy w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy.
14 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie 14 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu w prawie użytkowania wieczystego od PKP S.A.
15 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność radnego miasta Tychy - poza porządkiem obrad.
16 Projekt uchwały Rady Maista Tychy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 90. Rocznicy powrotu Śląska do Polski - poza porządkiem obrad.
Powrót