Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego 31
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.05.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
6 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Tychy w 2011 r.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31maja 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XVII/381/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r..
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/326/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012 r.
Powrót