Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach w wyborach uzupełniających.
2 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/18/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)
3 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
4 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zawarcia ugody z rzymskokatolicką parafią p.w. św. Marii Magdaleny w Tychach.
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.
6 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy.
7 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/379/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”.
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta Tychy poprzez uchylenie uchwały Rady Miasta Tychy nr XVI/342/12 z dn. 23.02.2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta Tychy poprzez uchylenie uchwały Rady Miasta Tychy nr XVI/343/12 z dn. 23.02.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej mias
Powrót