Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie: udzielenia dotacji celowej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” S.C.
3 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tychach u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Beskidzkiej
4 Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
5 Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6 Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7 Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
8 Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9 Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy
10 Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17.12.2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17.12.2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17.12.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040
14 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
15 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wstąpienia Pana Henryka Droba w miejsce Pani Anny Czagan-Niedbał, w związku z wygaśnięciem mandatu radnej.
16 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2013 r.
17 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
Powrót