Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy
2 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Żorskiej
3 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.01.2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.01.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.01.2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/228/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
7 Projkekt uchwały w sprawie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy” przyjętego uchwałą Nr 0150/745/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia „Projektu za
8 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej
Powrót