Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
2 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
3 projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zasad obciążania służebnością przesyłu nieruchomości gminnych
4 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Żłobkowi Miejskiemu w Tychach bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
5 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Nałkowskiej.
6 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Żorskiej.
7 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY Z DNIA 30 CZERWCA 2011R. W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA UMÓW NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY, KTÓRYCH CZASOKRES DOTYCHCZASOWEGO NAJMU PRZEKRACZA 3 LATA
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.06.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLVIII/1077/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28.10.2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.06.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27.01.2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.06.2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 r.
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.06.2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.06.2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.06.2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
14 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/19/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.
15 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/18/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
16 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Pana Henryka Śliwińskiego
17 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2011 r.
18 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Tychy w 2010 r.
19 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.
20 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Sikorskiego 17
21 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Świerkowej
Powrót