Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt uchwały w sprawie podziału środków PFRON
2 Projekt uchwały w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Tychy
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przedłużenia umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy, których czasokres dotychczasowego najmu przekracza 3 lata
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.10.2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 r.
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.10.2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.10.2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
7 Projekt uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
8 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia z gminą Mikołów
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika sądu powszechnego na kadencję 2012-2015, niespełniającego wymagań formalnych.
10 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach.
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Biskupa Burschego 6
12 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.10.2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. K. na działalność Komisji Rewizyjnej
Powrót