Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 APEL NR 1/2011 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie projektowanych zmian organizacyjnych w Sądzie Rejonowym w Tychach
2 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/18/10 Rady Miasta Tychy z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
3 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przedmiotów działania komisji stałych Rady Miasta Tychy.
4 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2011 r.
5 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
6 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Samorządowej Rady Miasta Tychy
7 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/V/126/07 w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (z późn. zm.).
8 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wsparcia kandydatury miasta Katowice w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powtórnego rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
10 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powtórnego rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
11 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Tychy, rozpatrywanej przez Radę Miasta Tychy V kadencji na sesjach w dniu 30 września 2010 r. i 28 października 2010 r.
12 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.
13 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę COSINUS sp. z o.o. na Uchwałę Nr 0150/XLV/1006/10 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r.
14 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Towarzystwa Edukacji Bankowej S.A. z siedzibą w Poznaniu na Uchwałę Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
15 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do reprezentowania miasta Tychy w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach
16 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.01.2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011 rok
17 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.01.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2011-2044
Powrót