Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zatwierdzonym uchwałą RM Tychy Nr 0150/XVI/359/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku
Treść projektu Uchwała Nr 0150/.........................../ Rady Miasta Tychy z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zatwierdzonym uchwałą RM Tychy Nr 0150/XVI/359/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr. 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr. 72 poz. 747 z późn. zm. ) , na wniosek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rada Miasta Tychy uchwala : § 1. Dokonuje się zmiany, w załączonym do uchwały Nr 0150/XVI/359/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych , polegającej na aktualizacji zakresu modernizacji sieci wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2005 – 2008. § 2. Szczegółowy zakres aktualizacji stanowi załącznik do uchwały. § 3. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. § 4. Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Tychy. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie ( Uchwała Nr 0150/…………………………….) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Różnice pomiędzy dotychczasowym brzmieniem planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2005 – 2008 a proponowanym aneksem do planu zostaną rozliczone w obrębie ustalania taryf na okres marzec 2006 - luty 2007.
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęPiotrowska Urszula
    Powrót