Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego w zakresie konserwacji cieków wodnych płynących przez miasto Tychy i zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków.
Treść projektu Uchwała Nr 0150/…........./...........05 Rady Miasta Tychy z dnia ....... stycznia 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego w zakresie konserwacji cieków wodnych płynących przez miasto Tychy i zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków. Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn . zm.), art. 22 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne ( Dz. U. z 2001 r nr . 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska i Komisję Finansów Publicznych. Rada Miasta Tychy uchwala: § 1 1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Tychy do zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania konserwacji Potoku Tyskiego w km 0,0 do 4 + 900 i rzeki Mlecznej i Gostynki w granicach administracyjnych miasta Tychy, na odcinkach do , których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tychy do zabezpieczenia środków finansowych w 2005r na realizację porozumienia w wysokości 61.000 zł. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy § 3 Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Uzasadnienie: ( Uchwała Nr 0150/............../............/.......) Zgodnie z art.11 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.Prawo wodne (Dz.U.nr.115, poz.1229z późniejszymi zmianami ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. nr.16,poz.49 z 2003r) prawa właścicielskie w stosunku do potoku Tyskiego w km 0,0 do 4 + 900 i rzeki Mlecznej i Gostynki sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego. Gmina Tychy wprowadza poprzez kanalizację deszczową do potoku Tyskiego i rzeki Mlecznej wody deszczowe. Ustawa – Prawo wodne w art. 22. ust. 2 zobowiązuje do uczestniczenia w kosztach utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w piśmie z dnia 9 lutego 2004r zwrócił się do samorządów lokalnych o uczestniczenie w kosztach utrzymania cieków wodnych dla zapewnienia należytej ochrony ludzi i mienia przed powodzią.
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęPiotrowska Urszula
    Powrót