Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy, Naczelnika Wydziału Budownictwa i Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.02.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024r.
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.02.2024r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024-2038
6 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
7 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Jana Pawła II oraz ulic: Armii Krajowej i Elizy Orzeszkowej w Tychach
8 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Boya Żeleńskiego w Tychach
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po południowej stronie ulicy Lokalnej w Tychach
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2030
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program w zakresie profilaktyki depresji u dzieci i młodzieży w mieście Tychy”
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy nr XXIV/423/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi
Powrót