Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.05.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r.
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.05.2023r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023-2038
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.05.2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
5 Projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/841/22 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Tychy
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2022 r.
Powrót