Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 30 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1930/45 i 2003/45, położonej w Tychach przy ul. Migdałowej
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tychach
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Władysława Sikorskiego w Tychach
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Słoneczników, Zawilców, Katowickiej i Tulipanów w Tychach
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Kolejowej w Tychach
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/857/22 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2023 r.
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/926/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania Tyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie petycji dotyczącej zwiększenia wśród lokalnej społeczności świadomości prawnej dotyczącej transplantacji
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie planu miejscowego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Czarnej, Jaskrów oraz cmentarza komunalnego Wartogłowiec w Tychach
13 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 30 marca 2023 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
14 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 30 marca 2023 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym
15 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r.
16 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.03.2023r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023-2038
17 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.03.2023 w sprawie zmiany uchwały z dnia 15.12.2022r. ws. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2023r. z budżetu miasta Tychy dla MZBM
Powrót