Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.10.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zawarcie umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości, położonej w Tychach przy ul. Hlonda 67-69
4 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/194/19 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Tychy
5 Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Zet”
6 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XLVI/926/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania Tyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.10.2023r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023-2038
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r.
Powrót