Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21.09.2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.09.2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.09.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022-2032
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Tychach w rejonie ul. Towarowej i ul. Beskidzkiej
6 Projekt Uchwały Rady Mista Tychy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
7 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy na 10 lat.
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (czas nieoznaczony).
9 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2022-2027.
10 Projekt uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
11 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr I/13/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
12 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr III/64/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
13 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Tychy
14 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/12/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy
15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Nr I/15/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy
16 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr I/13/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
17 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr III/64/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
18 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
Powrót