Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo Chorwackie rondu położonemu u zbiegu ulic Towarowej i łącznika z ulicą Beskidzką w Tychach
2 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Budowlanych i ulicy Bpa. Burschego w Tychach
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Ciasnej
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 25.08.2022 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gm.
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 25.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (czas nieoznaczony).
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 25.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.08.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022-2032
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2023
10 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Tychy
11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65-74 lata w mieście Tychy”
Powrót