Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 31 marca 2022 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (czas nieoznaczony)
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 31 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
4 Projekt uchwały sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedli D i G w rejonie ulic: Henryka Dąbrowskiego, Grota-Roweckiego, Alei Niepodległości, Beskidzkiej i linii kolejowej w Tychach
5 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejewskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką...
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXVI/683/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich w Tychach oraz zmiany Uchwały nr 0150/569/2001 Rady Miasta Tychy z
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 14-letnich w mieście Tychy”.
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
9 Projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego Tyskich Linii Trolejbusowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022 - 2025.
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Miasta Tychy
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwierząt na terenie miasta Tychy w 2022 r.
15 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie miasta Tychyy
16 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na terenie nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
17 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
18 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia " Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tychy na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029
19 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia raportu z realizacji " Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tychy na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020
20 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
21 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.
22 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.03.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022-2032
23 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.03.2022 w sprawie zmiany uchwały z dnia 16.12.2021r. ws. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2022r. z budżetu miasta Tychy dla MZBM
24 Projket uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Tychy
25 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów niektórych miejskich jednostek organizacyjnych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
26 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
27 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacj
28 Projekt uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć oddziału przygotowawczego
29 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkolach
30 Projket uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/263/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach
31 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Miejskiego w Tychach
32 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
33 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Międzygminny Dom Pomocy Społecznej” oraz przyjęcia jego statutu
Powrót