Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2021
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Tychach przy ul. Miodowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbycia
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Szuwarków oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Ułańskiej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r.
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2031
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 27.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz wyrażeniu zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 27.08.2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/330/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 roku
Powrót