Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ustalenia ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej na rzecz najemców
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży z tytułu zbycia przyległej nieruchomości gruntowej
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ulicy Edukacji
5 Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr V/108/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
6 Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
7 Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.02.2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta tychy - V etap"
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r.
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.02.2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2028
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa: cywilnego, rodzinnego i postępowania cywilnego, doręczeń korespondencji, postępowania egzekucyjnego oraz prawa bankowego
12 Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (z późn. zm.)
Powrót