Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
2 Projekt uchwaly w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
3 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne...
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.11.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Harcerskiej
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.11.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r.
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.11.2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2031
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.11.2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne"
Powrót