Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 27.06.2019 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia" Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy"
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.06.2019r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.06.2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.06.2019 w sprawie zmiany uchwały z dnia 20.12.2018r. ws. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2019r. z budżetu miasta Tychy dla MZBM
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 - 2020
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy (na okres do 3 lat)
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy (na czas nieoznaczony)
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Tychach przy ul. Sadowej
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości, położonej w Tychach przy ul. Jaroszowickiej 100
Powrót