Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy
2 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
3 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Tychy
4 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
5 Projekt uchwaly w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
8 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Tychach przy al. Bielskiej przez dotychczasowego dzierżawcę
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.11.2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028
11 Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 3354/97 położonej przy ul. Jankowickiej w Tychach
Powrót