Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2020
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/820/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony
5 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.10.2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.10.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 - 2021
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Konrada Cezarego Łakomego
Powrót