Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt uchwały z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
2 Projekt uchwały z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 20 grudnia 2018 r.w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 856/788 położona w Tychach przy
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 20.12.2018r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018-2028
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 20.12.2018 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2019r. z budżetu miasta Tychy dla MZBM
Powrót