Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2006 - 2010
1 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
2 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy
3 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
4 Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach, zatwierdzonego uchwałą NR 0150/XV/330/03 Rady Miasta w Tychach z dnia 18 grudnia 2003 r.
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.04.2010. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.04.2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy
7 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji społecznych w sprawie projektu Statutu Osiedla „Ogrodnik”
8 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji społecznych w sprawie projektu Statutu Osiedla „R-2”
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Ogrodnik”
10 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „R-2”
11 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Izby Wytrzeźwień w Tychach
12 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Tychy w 2009 r.
13 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień ........ czerwca 2010 r.
14 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście Tychy do stanu faktycznego
15 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian granic okręgów wyborczych
16 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień .........2010 r.
Powrót