Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2006 - 2010
1 projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.10.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Korczaka / ul. Trzy Stawy
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy
3 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie Instrukcji prowadzenia i obiegu dokumentów organów Osiedli oraz sposobu ich przechowywania, przekazywania i archiwizowania
4 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz rozwiązania Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach”.
5 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i rozwiązania Komisji Doraźnej pod nazwą „Komisja Statutowa”.
6 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy
7 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r.w sprawie powtórnego rozpatrzenia skargi ………………………………………. na bezczynność Prezydenta Miasta Tychy, rozpatrywanej przez Radę Miasta Tychy na sesji w dniu 30 września 2010 r.
8 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ………………………………. na działalność Prezydenta Miasta Tychy
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie powtórnego rozpatrzenia skargi …………………………….. na działalność Prezydenta Miasta Tychy
10 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ……………………………………….. na działalność Prezydenta Miasta Tychy
11 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ………………………… na działalność Urzędu Miasta Tychy oraz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
12 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych w 2010r.
13 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz rozwiązania doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta.
14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i rozwiązania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej.
15 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.10.2010. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"
16 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.10.2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.
17 projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.10.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLVII/1064/10 z dnia 30 wrześniea 2010 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
18 projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.10.2010 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
Powrót