Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2006 - 2010
1 Uchylenie uchwały Nr 0150/III/63/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25.01.2007 r.dotycząca upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
2 Uchylenie uchwały Nr 0150/III/64/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25.01.2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
3 Projekt uchwały RM Tychy w sprawie pozytywnego zaopiniowania połączenia spółek Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach oraz TRUCK-BUS Service Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.
4 Projekt Uchwały RM Tychy w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zakupu usług komunikacji trolejbusowej
5 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/10/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r.
6 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania.
7 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Ogrodnik”
8 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „R-2”
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 11.12.2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 11.12.2009r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2010r.
11 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r w sprawie przygotowania do realizacji projektu pn. „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Tychy”
13 Projekt Uchwały RM Tychy w sprawie porozumienia z Wojewodą Śląskim na prowadzenie niektórych zadań dotyczących spraw paszportowych przez Miasto Tychy.
14 Projekt Uchwały Rady Miasta z dia 11.12.2009 r. w sprawiew zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2010 roku.
16 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 10.12.2009 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiacych własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
17 projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi
Powrót