Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2006 - 2010
1 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007r.
2 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007r.
3 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007r.
4 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego doraźnej komisji Rady Miasta ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach"
5 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta
6 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta w 2006 r.
7 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy
8 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 0150/III/68/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na I półrocze 2007 r. (z późn. zm.)
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.04.2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r.
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2007r w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej przy ulicy Sportowej w Tychach.
12 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń, a Miastem Tychy
13 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie opinii Rady Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń, a Miastem Tychy
14 w sprawie utraty mocy uchwały Nr 0150/XL/756/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach, ul. Fitelberga 4.
Powrót