Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2019
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Z”
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostraczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tychy
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta Tychy inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.08.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2018 - 2021
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.08.2018r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.08.2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018-2028
Powrót