Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla miasta Tychy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz (...)
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/135/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy, stanowiącej część działki nr 755/70 (na czas nieoznaczony)
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy nr XXIV/423/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21.06.2018r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21.06.2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018-2028
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21.06.2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19.12.2017r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2018r. z budżetu miasta Tychy dla MZBM
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2018 r.
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Z”
Powrót