Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały Rady Miasta z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Nowokościelnej
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Stoczniowców 70
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.05.2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.05.2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dn.24.05.2018r.w sprawie określenia zakresu i formy inform. o przebiegu wykon. budżetu miasta za I półrocze, kształtowaniu się WPF miasta Tychy oraz inform. o przebiegu wykonania planów fin.samorząd. instytucji kultury
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.05.2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.05.2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2017 r.
Powrót