Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy, oznaczonej jako część działki nr 4933/33 (na czas nieoznaczony)
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, nieruchomości gruntowych położonych w Tychach przy ul. Spacerowej/Mała Aleja Róż i Zimorodków
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości 29
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie dotacji udzielonych Spółce Tyski Sport S.A.
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15.10.2018r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.
7 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 15.10.2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018-2028
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15.10.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2018 - 2021
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji w 2018 r.
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w 2018 r. oraz jej rozwiązania
Powrót