Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwaly w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
2 Projekt uchwaly w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Mikołowskiej
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Mikołowskiej
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Mikołowskiej 66
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.01.2018r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.01.2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018-2028
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Tychy
Powrót